...

1. Pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis (atsevišķos gadījumos apstrādātājs) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finance and Accounting Services” (turpmāk - Finance and Accounting Services), vienotās reģistrācijas Nr. 50003917511, juridiskā adrese Rīga, Madonas iela 2 - 28, LV-1084, Biroja adrese Rīga, Braslas iela 29A, C ieeja, 2.stāvs, LV-1084, Latvija.

Finance and Accounting Services kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir [email protected]. Gadījumos, kad Finance and Accounting Services apstrādā Jūsu personas datus, jums ir tiesības uzdot jautājumus, kas saistīti ar Jūs personas datu apstrādi, sūtot pieprasījumu uz norādīto kontaktinfomāciju vai vēršoties personīgi Finance and Accounting Services birojā Rīgā, Braslas iela 29A, C ieeja, 2.stāvs.

2. Personas datu apstrādes nolūki

Apstrādājot personas datus Finance and Accounting Services ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecibā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Šī datu aizsardzības politika izskaidro, kā Finance and Accounting Services apstrādā fiziskas personas datus un kā nodrošina datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Finance and Accounting Services datu aizsardzības politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Finance and Accounting Services.

Finance and Accounting Services apstrādā tādus personas datus, kas tieši saņemti no datu subjekta (t.i., persona, kas iesniegusi personas datus) vai netieši (ar korporatīvajiem klientiem). Netieši saņemtie personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja Finance and Accounting Services jāapstrādā personas dati, lai sniegtu pakalpojumu līgumsaistību ietvaros, piemēram, korporatīvā klienta algu uzskaitei, un tml.

  Finance and Accounting Services personas datu apstrādes nolūki:
 • Pakalpojumu sniegšanai līgumsaistību ietvaros;
 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
 • Personāla atlasei un vadībai;
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
3. Personas datu saņēmēju kategorijas

Finance and Accounting Services nenodod personas datus trešajām pusēm, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums
 • Līgumsaistību izpildei;
 • Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.
Pēc tam, kad nepastāv neviens no šajā punktā norādītajiem apstākļiem, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.
5. Personas datu glabāšanas ilgums
  Finance and Accounting Services glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei (t.sk, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums un/vai izdarīts pakalpojuma pieteikums);
 • līdz ārējos normatīvajos aktos noteiktajam termiņam datu uzglabāšanas un apstrādes termiņam vai līdz termiņam, kurā datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses un tiesības (piemēram, iesniegt iebildumus un/vai celt prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Likumu “Par grāmatvedību”, Darba likumu, Revīzijas pakalpojumu likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, u.c.);
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
6. Sīkdatnes

Finance and Accounting Services savā mājas lapā neizmanto Sīkdatnes (cookies).

Trešo personu sīkdatnes
Finance and Accounting Services mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kā, piemēram, google analytics.
Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies Eiropas Savienības (ES) – Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

Sīkdatņu kontrole
Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

7. Datu subjekta tiesības
Datu subjekta tiesības attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Finance and Accounting Services un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Finance and Accounting Services interneta vietnē, nodrošinātajās informācijas sistēmās, papīra formātā vai telefoniski. Datu subjektam ir šādas tiesības:
 • sazināties ar mums, gadījumos, kad Jums ir jautājumi par Jūsu datu administrēšanu, rakstot uz [email protected] vai personīgi birojā Rīgā, Braslas iela 29A, C ieeja, 2.stāvs.
 • tiesības piekļūt šiem datiem. Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, mūsu pienākums ir sniegt bezmaksas informāciju par Jūsu datu apstrādi. Pirms personas datu sniegšanas mūsu pienākums ir pārliecināties par Jūsu identitāti, tādējādi nodrošinot, ka informācija par Jūsu datiem netiek nodota trešajām personām.
 • Ja informācija, ko glabā Finance and Accounting Services ir nepilnīga vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt labot jebkādas neatbilstības Jūsu personas datos.
 • tiesības iebilst pret Finance and Accounting Services veikto personas datu apstrādi, ja vairs nepastāv nekāds pienākums tos glabāt;
 • tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja Finance and Accounting Services tos turpina glabāt, izbeidzoties glabāšanas termiņam, kā arī noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, kas ir Finance and Accounting Services rīcībā.
Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar Finance and Accounting Services - rakstot uz [email protected] vai personīgi birojā Rīgā, Braslas iela 29A, C ieeja, 2.stāvs un mēs pildīsim pieprasījumā noteiktos labojumus, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālajiem standartiem.
8. Izmaiņas politikā

Finance and Accounting Services var pārskatīt šo datu aizsardzības paziņojumu jebkurā laikā, lai ietvertu tajā jaunākos privātuma nosacījumus. Mēs informēsim par visām ietekmējošām izmaiņām šajā daru aizsardzības paziņojumā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu.

9. Politika un tās spēkā esamība

Finance and Accounting Services strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu rakstot uz [email protected] vai personīgi birojā Rīgā, Braslas iela 29A, C ieeja, 2.stāvs.

Šo kontaktinformāciju var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu datu aizsardzības paziņojumam.

Atbilde tiks sniegta viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs to risināsim ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts.

Paralēli Jūs paturat tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas datu aizsardzību, Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv).

10. Drošība

Finance and Accounting Services aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Finance and Accounting Services saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, piemēram, datu šifrēšanu, ugunsmūri, ielaušanās aizsardzību un citus aizsardzības pasākumus.

Finance and Accounting Services ir nodrošinājis atbilstošas apmācības visiem darbiniekiem, kas apstrādā personas datus.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Finance and Accounting Services paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Finance and Accounting Services tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā.